Koho požádat o povolení vjezdu.

13.11.2023

Pokud chcete zřídit vjezd na svůj pozemek z veřejné komunikace, musíte požádat o povolení několik úřadů.  Jsou to:

Silniční právní úřad, který je místně příslušný pro vaši oblast. Tento úřad vydává rozhodnutí o připojení vjezdu na pozemní komunikaci. Je to orgán, který má na starosti správu a ochranu pozemních komunikací. Jeho úkolem je také rozhodovat o povolení vjezdu na pozemek z veřejné komunikace. Pokud chcete zřídit vjezd na svůj pozemek, musíte podat žádost na příslušném silničním právním úřadě podle místa, kde se pozemek nachází. Žádost musí obsahovat:

  • údaje o žadateli a vlastníkovi pozemku
  • údaje o pozemku a jeho využití
  • projekt vjezdu vypracovaný oprávněnou osobou
  • souhlas vlastníka pozemní komunikace
  • vyjádření policie ČR
  • doklad o zaplacení správního poplatku

Silniční právní úřad rozhodne o žádosti do 30 dnů od jejího podání. Pokud vám vydá povolení, můžete začít s realizací vjezdu podle schváleného projektu. Pokud vám zamítne žádost, můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se posuzuje na krajském úřadě.

dálnice - spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR
silnice I. třídy
- spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR
silnice II. a III. třídy - spravuje příslušný krajský úřad
místní komunikace - spravuje obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí
účelové komunikace - spravuje právnická nebo fyzická osoba

Vlastníka komunikace lze vyhledat v nahlížení do katastru, Více informací o dálnicích, silnicích I, II a III třídy můžete zjistit na Geoportálu ŘSD.