Účelová komunikace. Co to je, kdy se jedná o účelovou komunikaci a kdy ne?

21.02.2024

Účelová komunikace:

Co je to?

Účelová komunikace je specifická kategorie pozemní komunikace, která slouží k propojení:

 • Jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků.
 • Nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi.
 • Zemědělských a lesních pozemků.

Hlavní znaky:

 • Vlastnictví: Většinou není ve vlastnictví obce, ale soukromých osob.
 • Přístupnost: Není volně přístupná veřejnosti, ale pouze oprávněným osobám (vlastníkům, nájemcům apod.).
 • Údržba: Za údržbu zodpovídá vlastník.
 • Značení: Není nutné zvláštní dopravní značení.

Kdy se JEDNÁ o účelovou komunikaci?

 • Cesta spojující soukromé pozemky: Například příjezdová cesta k domu, polní cesta k obhospodařování polí, lesní cesta apod.
 • Cesta v uzavřeném prostoru: Například cesta v areálu firmy, parkoviště, chodník v obchodním centru apod.

Kdy se NEJEDNÁ o účelovou komunikaci?

 • Veřejné komunikace: Silnice, místní komunikace, dálnice apod.
 • Cesty sloužící pro dopravu: Cesty, které slouží pro dopravu zboží a osob, i když nejsou ve vlastnictví obce.
 • Cesty bez definovaného účelu: Cesty, které nemají jasně definovaný účel a slouží spíše k rekreaci apod.

Důležité body:

 • Účelové komunikace nejsou evidovány v žádné speciální evidenci.
 • Na účelové komunikace se nevztahují pravidla silničního provozu v plném rozsahu.
 • Vlastník účelové komunikace je zodpovědný za její údržbu a bezpečnost.

Právní úprava:

DEFINICE ZE Zákon o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.)


§ 7,  Zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.)

Účelová komunikace

(1) Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace stanovené zvláštními právními předpisy21) tím není dotčena.

(2) Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.