Nabízím vyřízení zřízení sjezdu k místní komunikaci


Vyřizováním stavebních povolení, ohlášení stavby a všech souvisejících žádostí se zabývám více jak 15let. Mezi jeden z požadovaných dokladů pro zdárné stavební řízení je, mimo jiné, i zřízení sjezdu, nebo také povolení vjezdu na pozemek z místní komunikace. Mám zkušenosti s projekty malými i velkými. Pokud budete chtít mé služby využít, napište nebo zavolejte. Rád Vám vše zařídím nebo třeba jen poradím.


Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

 • Pro připojení svojí nemovitost k pozemní komunikaci, je potřeba požádat o povolení. Toto povolení uděluje příslušný silniční správní úřad.
 • Povolení je potřeba i při úpravě nebo zrušení již existujícího sjezdu.
 • Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro územní nebo stavební řízení.
Co je potřeba k žádosti o povolení
 • dokumentaci připojení, z níž jsou patrné parametry připojení (se zakreslením rozhledovýh poměrů a vlečných křivek)
 • souhlasné stanovisko vlastníka (správce) komunikace
 • souhlasné stanovisko Policie České republiky
Správní poplatky a termíny
 • správní poplatky jsou mez 500-1000 Kč (nejsou zahrnuty v odměně)
 • termín projednání a vydání souhlasu je do 30 dnů od podání žádosti

Kategorie komunikací a správní úřady

dálnice - spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR  
silnice I. třídy
- spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR
silnice II. a III. třídy - spravuje příslušný krajský úřad
místní komunikace - spravuje obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí
účelové komunikace - spravuje právnická nebo fyzická osoba

Vlastníka komunikace lze vyhledat v nahlížení do katastru, Více informací o dálnicích, silnicích I, II a III třídy můžete zjistit na Geoportálu ŘSD.


Postup, vyřízení a cena

Postup, termíny a cena

 • předání pokladů, zejména situace a rozhledové trojuhelníky (zpracovává projektant), dále pak příprava a podpis plné moci pro zastupování
 • obeslání dotčených orgánů - cca 14-30 dnů
 • podání žádosti a následně vydané souhlasné stanovisko - do 30 dnů

Cena - cena se stanovuje spíše individuálně, podle náročnosti, ale běžně pokud nenastanou problémy můžete počítat s částkou 3.000,-Kč za kompletní vyřízení. Pokud si ode mne necháte vyřídit celé stavební povolení, nebo ohlášení stavby, pak je tato částka již započítaná v celkové odměně za vyřízení.


Blog

Rozhledové trojúhelníky jsou důležité pro bezpečnost na silnicích. Jsou používány při navrhování sjezdů na pozemky a křižovatek, aby bylo zajištěno bezpečné vyjíždění.


Vytvořte si webové stránky zdarma!